Staden vid havet mitt i Halland

På denna sida kommer texter från Falkenbergs kommun som sammanfattar de tankar och idéer
som präglar stadens vison och strategi.

Växer för en hållbar framtid

Vår kommun ska vara hjärtat i Halland, här ska människor, föreningar och företag växa i samverkan med varandra. Vi är stolta över och kända för vårt näringsliv och vår starka gemenskap. Vi har Hallands bästa läge och vi ska stärka vår position i Västsverige genom ökat samarbete med omvärlden. I vår kommun ska vi ha en välfärd med god kvalitet som inte lämnar någon efter och inte håller någon tillbaka. Det ska vara attraktivt att bo i hela vår kommun och kommuninvånarna ska kunna vara trygga i vardagen och stolta över sin livsplats.

Kommunens befolkning ska växa stabilt och kommunen ska bli ett föredöme bland svenska kommuner när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi ska prioritera arbetet med Agenda 2030 och hushålla med både platsens och kommunens resurser så att även framtidens kommuninvånare kan leva ett gott liv i hjärtat av Halland.

Stationshusen och Falkenberg

Västsveriges starkaste näringsliv

Ett starkt näringsliv är avgörande för att nå vår vision. Svenskt Näringsliv sammanställer årligen en ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Syftet är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta, utveckla och driva företag. Av landets 290 kommuner placerar sig Falkenberg på plats 8 i rankingen. En fin placering, men vi nöjer oss inte där!

I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar. Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

– Vi arbetar hela tiden med att förenkla kontakten med kommunen för företagen i Falkenberg. I år har vi bland annat haft ett företagsmaraton där vi besökte 100 företag på en vecka för att lyssna in och ta del av deras perspektiv och identifiera förbättringsområden. Det är en aktivitet som vi kommer fortsätta arbeta med för att på ett ännu bättre sätt kunna skapa värde för företagen.
Jan Melkersson, näringslivschef i Falkenbergs kommun

Stationshusen och Falkenberg

Ett föredöme inom hållbarhet

Att skapa ett hållbart Falkenberg kräver samarbete mellan många; företag, myndigheter, föreningar, kommun och invånare. Tillsammans kan vi göra mer och nå längre för att möta utmaningar och hitta lösningar och möjligheter så att Falkenberg växer för en hållbar framtid. Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv, bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna; socialt ekologiskt och ekonomiskt. Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

Stationshusen och Falkenberg

Välfärd med god kvalitet

Vi som kommun har ett stort och viktigt uppdrag. Att ge samhällsservice och värna demokratin. Att erbjuda en bra skola och omsorg. Men också att driva utvecklingen av Falkenberg som plats och se till att utvecklingen blir ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten. För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

Stationshusen och Falkenberg